بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)

نویسندگان: سید ابراهیم حسینی نسب مجید آقایی محمد رضایی پور

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان یزد)

پژوهشگران: خواجه افضلی احسان (مسئول طرح)

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان اصفهان)

پژوهشگران: رحمانی خواجویی محمد (مسئول طرح)

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان قم)

پژوهشگران: حسینخانی محسن (مسئول طرح)

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است