بررسي و تحليل هندسي فرش هاي محرابي دوره صفويه

نویسندگان: تختي مهلا, سامانيان صمد, افهمي رضا

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی

صدرالدّین طاهری دانش‌جوی دکترای پژوهش هنر

مطالعه نقوش گیاهی فرش های صفوی و قاجار

نویسنده: نگین السادات مهدوی شهری

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است