قالیچه ترنج دار نایین قدیمی

1000 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه حاشیه گل و مرغ جندق

1200 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه شاه عباسی لچک ترنج نایین

1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

شش متری لچک ترنج اژدری نایین

2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه نقش گنبد نایین

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قاب قابی نایین

3 * 2 متر ، 1400 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه لچک ترنج اسلیمی نایین

1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه شاه عباسی افشان نایین

1200 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه اژدری نایین

1400 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه قاب قابی نایین

1400 خفت منبع : کتاب فرش نایین

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است