گبه لر کهکیلویه

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 124 * 269 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 5 پود ، گره متقارن ، 136 * 223 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 3 پود ، گره متقارن ، 135 * 210 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر بختیاری

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 110 * 370 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 153 * 202 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لرهای ایلات خمسه فارس

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 146 * 220 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر بویراحمد

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 130 * 226 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی کشکولی

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، 135 * 218 سانتیمتر ، مجموعه شخصی

گبه قشقایی

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 128 * 227 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر ممسنی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 6 تا 7 پود ، گره متقارن ، 133 * 200 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است