منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.28 * 1.96 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی با قدمت حدود 90 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج افشان
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.26 * 1.90 متر و به نام نقشه لچک ترنج افشان با قدمت حدود 100 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج - درختی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.22 * 1.95 متر و به نام نقشه لچک ترنج - درختی با قدمت حدود 110 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی - حیوان دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.28 * 1.98 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی - حیوان دار با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام باف ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک دار - گلدانی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.17 * 1.92 متر و به نام نقشه لچک دار - گلدانی با قدمت حدود 150 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی - درختی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.13 * 1.88 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی - درختی با قدمت حدود 150 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام بافنده ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج طره دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت ساروق فراهان به ابعاد 1.24 * 1.92 متر و به نام نقشه لچک ترنج طره دار با قدمت حدود 200 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : ساروق فراهان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج افشان
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت نجف آباد به ابعاد 1.41 * 2.25 متر و به نام نقشه لچک ترنج افشان با قدمت حدود 60 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : نجف آباد نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت نجف آباد به ابعاد 1.40 * 2.27 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی با قدمت حدود 60 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : نجف آباد نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
تصویری با نقشه جغرافیایی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت بیدآباد به ابعاد 1.46 * 2.40 متر و به نام نقشه تصویری با نقشه جغرافیایی با قدمت حدود 70 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : بیدآباد نام بافنده : میر محمد ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است