منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - درختی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.28 * 2 متر و به نام نقشه محرابی - درختی با قدمت حدود 40 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی - قندیل دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.29 * 2.04 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی - قندیل دار با قدمت حدود 80 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.38 * 2.08 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی با قدمت حدود 80 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
اسلیمی بندی با گلهای شاه عباسی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.54 * 2.23 متر و به نام نقشه اسلیمی بندی با گلهای شاه عباسی با قدمت حدود 80 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : دبیرال ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
لچک ترنج افشان
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.30 * 2.08 متر و به نام نقشه لچک ترنج افشان با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی - کتیبه دار
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.33 * 2.03 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی - کتیبه دار با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
درختی - محرابی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.28 * 2.03 متر و به نام نقشه درختی - محرابی با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ---
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - درختی - کتیبه دار به خط نسخ
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.22 * 2.09 متر و به نام نقشه محرابی - درختی - کتیبه دار به خط نسخ با قدمت حدود 120 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
پنج ترنج با گل های رز
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت راور کرمان به ابعاد 1.35 * 2.29 متر و به نام نقشه پنج ترنج با گل های رز با قدمت حدود 111 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : راور کرمان نام بافنده : استا ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
محرابی - گلدانی
19 اسفند، 1398
نمونه ای از قالیچه بافت کاشان به ابعاد 1.03 * 2.04 متر و به نام نقشه محرابی - گلدانی با قدمت حدود 110 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : کاشان نام بافنده : ---
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است