خورجین شاهسون مغان

0.16 * 1.41 متر. این گلیم یک خورجین اصیل و قدیمی ایرانی است که در مرکز آن یک ستاره ی هشت پر سبز رنگ و در زمینه ی مرکزی چهار ستاره ی مشابه به کار رفته است و روی حاشیه ی سفید نگاره هایی به نام اژدهای دوسر دیده می شود. منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

ارز روم

* 1.25 متر. بافنده این گلیم برای گیرایی بیش تر از خطوط اریب بر روی قسمتی از زمینه ی قرمز استفاده کرده است. در میان مثلث کوچکی که محل تماس پیشانی نمازگزار با گلیم است ، تاریخ 1279 قمری (1862 میلادی) دیده می شود. منبع : کتاب تاریخچه ، طرح ، بافت و شناسایی گلیم

قالی لچک ترنج افشان نایین

2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه قاب قابی – کتیبه ای نایین

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه شاه عباسی حیوان دار نایین

1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه گلدانی نایین

2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین

بازوبندی نایین

2/13 * 3/40 متر ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه اسلیمی ترنجدار نایین

1200 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه تلفیقی اصفهان

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه افشان بندی نایین

1400 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است