Ghalikadeh
بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استانهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی)

نویسنده: عبدالله احراری

چکیده:

رنگرزی پشم و ابریشم از عوامل موثر بر کیفیت قالی و میزان ارزش افزوده آن است. شناخت چالش های فراروی کارگاه های رنگرزی و اطلاع از نقاط ضعف و قوت آن ها می تواند به متولی و متصدیان فرش در برنامه ریزی هرچه بهتر ارتقای توان مهارتی رنگرزان و تجهیز کارگاه های رنگرزی کمک کند.
 خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی از گذشته تا امروز از کانون های تولید قالی ایران در سبک های مختلف بوده اند و رنگرزی از مشاغل رایج در سطوح روستاها و شهرهای خراسان بوده است. افزون بر این که بسیاری از بافندگان رنگرزی پشم و ابریشم را سینه به سینه یاد گرفته و هم اکنون نیز رنگرزی خامه قالی را خود انجام می دهند بخش قابل توجهی از نیاز قالی بافان و تولیدکنندگان قالی خراسان از طریق سفارش دهی به هیجده کارگاه رنگرزی در خراسان و کارگاه های رنگرزی سایر استان ها به ویژه استان های یزد و اصفهان تامین می شود. این طرح مطالعاتی به وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی پرداخته و وضعیت آن ها را از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مطالعه کرده است.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است