Ghalikadeh
معرفی کتاب ارزنده دیپلماسی فرش نوشته سعید رونقیان تبریزی، دکتر پوراندخت نیرومند و محبوبه رنجبر

واژه « دیپلماسی فرش » برای اولین بار است که بواسطه این کتاب ، بشکل علمی در عرصه ادبیات سیاسی ، اقتصادی و فرش ، مطرح می شود.


این کتاب در صدد تشریح و تببین نقش و اهمیت فرش دستباف ، بعنوان ابزار دیپلماتیکی موثر، در ایجاد یا ارتقاء روابط بین المللی با سایر ملل می باشد ، ابزاری که با اتکا به وجوه صنعتی ، هنری ، فرهنگی و اقتصادی ، تاکنون نیز بدون این عنوان نقش خود را در حوزه های مختلف ایفا نموده است .
لکن امروزه با توجه به مطرح بودن دیپلماسی عمومی بعنوان ابزاری کار آمد در صحنه جهانی ، لازم می نمود تا دیپلماسی فرش بعنوان برنامه ای راهبردی، جامع و کار آمد که تعاملات بین المللی در حوزه فرش دستباف را برای کشورتعریف می نماید ، بشکل مستقل مورد توجه قرار گیرد .

 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است