Ghalikadeh
کتاب ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران منتشر شد.

این کتاب توسط دکتر اشرف السادات م.سوی لر و اعظم رسولی تالیف و توسط انتشارات دانشگاه الزهرا)س( و مرکب سپید، در 126صفحه و شمارگان 1000 نسخه، در قطع وزیری و با قیمت 12500تومان به چاپ رسید.


تحلیل ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف در واقع تحقق مثلثی از تجربه های علمی، هنری و پژوهشی است که از سویی ضرورت تدوین منابع درسی و دانشگاهی با دیدگاههای نوین علمی در رشته های هنر را پدیدار کرده و از دیگر سو، نحوه مطالعات بین رشته ای هنری تبیین شده و از زاویه ای مهم تر، هنر پژوهان را به بهره گیری از شیوه های متنوع پژوهشی برای مطالعه آثار هنری بویژه فرش دستباف ترغیب نموده است. در این کتاب ابتدا طرح و نقش فرش دستباف ایران در یک نظام ساختارمند با ارائه روشی نظری و کاربردی توصیف شده است. سپس معانی و زیباییهای نهفته در نقوش فرش دستباف ایران، از طریق ارتباط ساختار درون متنی طرح و نقش فرش با خصوصیات هنری آن از زوایای مختلف درونی و بیرونی وبا توجه به حیطه های مختلفی چون نماد، نشانه و ادبیات تحلیل شده و در نهایت نقدی بومی و تاویلی هنری در مورد فرش ایران ارایه شده است.

با تشکر از خانم بهار

 

 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است