بررسی تأثیر مواجهه با الیاف طبیعی بر شاخص‌های اسپیرومتریک در طول شیفت‌کاری در کارگران صنعت نساجی

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، دکتر سیدجلیل میرمحمدی، محمدعلی قوه، دکتر محمدحسن لطفی، دکتر شکرالله رضاپورشاه‌آبادی ، دکتر راضیه نبی میبدی

چکیده مقدمه: یکی از مهمترین بیماری‌های ریوی در ارتباط با الیاف طبیعی بیسینوزیس می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان تغییرات شاخص‌های اسپیرومتریک در طول شیفت‌کاری در اولین روز هفته در کارگران با مواجهه و بدون ‌مواجهه با الیاف طبیعی و مقایسه آنها در صنعت نساجی بود. روش بررسی: در این مطالعه 320 نفر از کارگران صنعت نساجی در دو گروه در مواجه با الیاف طبیعی(گروه مورد) و بدون مواجهه با الیاف طبیعی(گروه شاهد) وارد مطالعه شدند. بعد از تکمیل پرسشنامه استاندارد علایم تنفسی برای همه افراد، اسپیرومتری در شرایط استاندارد و یکسان پیش از شروع به کار و پس از اتمام کار در اولین روز کاری هفته انجام شد و شاخص‌های اسپیرومتریک اندازه‌گیری و بین دو گروه مقایسه گردید. یافته‌ها: طبق نتایج به دست آمده در تمام کارگران این صنعت افت شاخص‌های اسپیرومتری در طول شیفت‌کاری دیده شده است، با این تفاوت که افرادی که مواجهه با الیاف طبیعی دارند میزان افت این شاخص‌ها بسیار چشمگیرتر از افراد غیر مواجه است. در افرادی که با الیاف طبیعی مواجهه دارند افت FVC 91/16 درصد و افرادی که مواجهه ندارند این افت به 11/3 درصد تقلیل یافته است. افتFEV1 در افرادی که مواجهه دارند 12/13درصد و در افراد بدون ‌مواجه 51/0درصد می‌باشد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که افت قابل ملاحظه‌ای در شاخص‌های اسپیرومتریک FVC وFEV1 در طول شیفت‌کاری در بین کارگران نساجی در مواجهه با الیاف طبیعی وجود دارد، که سابقه‌کار و سن افراد روی چنین افتی دخالت چشمگیری داشت.

لینک دانلود:
http://tkj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-23-19&slc_lang=fa&sid=fa

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است