ارزيابي روشنايي داخلي عمومي و موضعي در کارگاه هاي قالي بافي شهرستان بيجار

نویسندگان: گل محمدي رستم, عليزاده حميرا*, معتمدزاده مجيد, سلطانيان عليرضا

زمينه و هدف: تامين روشنايي مطلوب در محيط کار علاوه بر حفظ سلامت بينايي شاغلين در تامين ايمني و ارگونومي بصري نقش داشته و افزايش کارايي و کيفيت محصول را به دنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي شدت روشنايي عمومي و موضعي کارگاه هاي قاليبافي شهرستان بيجار صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 101 کارگاه قالي بافي در شهرستان بيجار مورد بررسي قرار گرفت. شدت روشنايي عمومي در کارگاه ها بر اساس الگوها و محاسبات توصيه شده انجمن مهندسين روشنايي IES با استفاده از نورسنج Hagner EC1 در ارتفاع 76 سانتي متر از سطح زمين اندازه گيري شد. شدت روشنايي موضعي در سطح افق و در سطح قائم بافت اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد شدت روشنايي کل کارگاه هاي مورد بررسي 484.5±(458.9) لوکس و شدت روشنايي مصنوعي 80.0±(49.9) لوکس است. متوسط شدت روشنايي کل، طبيعي، مصنوعي به ترتيب در 39.6 درصد، 57.4 درصد و 100 درصد از کارگاه ها کمتر از حد معيار 300 لوکس بود. متوسط کمينه شدت روشنايي موضعي در سطح بافت در تمام کارگاه ها نيز کمتر از 500 لوکس بوده است.
نتيجه گيري: حدود %60 از کارگاه ها در ساعات مياني روز داراي متوسط شدت روشنايي عمومي کل مطابق با حد توصيه مي باشند. ليکن شدت روشنايي مصنوعي عمومي و موضعي کارگاه ها به دليل ناکافي بودن منابع روشنايي نامناسب است. بنابراين ضروري است با اصلاح نواقص سامانه روشنايي مصنوعي در اين کارگاه ها شدت روشنايي مصنوعي عمومي و موضعي بهبود يابد.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است