بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید و تولید مثل چهار نژاد گوسفند بومی ایران 2- تولید پشم وخصوصیات آن

نویسندگان رضا اسدی مقدم ؛ اصغر حسنین

چکیده:

در این بررسی صفات و ویژگیهای مربوط به تولید پشم چهار نژاد گوسفند بومی ایرانی (بلوچی ‘ شال‘ مغانی و افشاری) روی جمعا ً 220 سربره نر وماده ازچهار نژاد مذکور مورد مطالعه ومقایسه قرار گرفته است. 

صفات مورد مطالعه عبارت ا ز وزن بیده‘ طول دسته الیاف‘ قطر الیاف و راندمان پشم بوده است ‘ نتایج حاصله را می توان بشرح زیر خلاصه نمود:

1.نژاد مغانی دارای بیشترین و نژادهای شال و افشاری دارای کمترین وزن بیده بوده اند و نژاد بلوچی از این نظر در ردیف دوم قرار داشته است.

2.پشم نژاد مغانی طویل ترین و پشم نژاد شال کوتاهترین الیاف را داشته است و نژادهای افشاری و بلوچی از این لحاظ بدون تفاوت معنی دار بین خودشان ما بین آندو قرار داشته اند. (01/0>P)

3.کمترین قطر الیاف پشم به نژاد بلوچی و بیشترین آن به نژاد مغانی تعلق داشته است . ونژادهای شال و افشاری از این جهت در ردیف وسط قرارداشته اند.(01/0>P) .

4.از نظر راندمان پشم بین نژادهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است