مطالعه فن شناسي نقشه قالي دو منطقه اصفهان و کرمان (بررسي يک نمونه از هر منطقه)

نویسندگان: فرهمندبروجني حميد, نجفيان محمدجواد

چکیده: 

حفظ و نگهداري نقشه هاي قالي تابع تدوين طرح حفاظتي، مرمتي و علمي مناسب و دقيق آنهاست. مطالعات پژوهشي و فن شناسي درباره نقشه هاي قالي دو منطقه اصفهان و کرمان با هدف کلي دستيابي به يک طرح جامع و دقيق براي حفظ و مرمت آنها انجام گرفته است. در اين پژوهش علاوه بر تفاوتهايي در تکنيک اجراي نقشه قالي دو منطقه، بر اساس مشاهده ميکروسکوپي نوع الياف کاغذ نقشه بدون تکيه گاه کرمان از چوب درختان کاج و صنوبر، الياف مقوا و کاغذ نقشه قالي مقوايي کرمان از چوب درختان کاج، هملاک، سرو خمره اي، سرو نوئل و صنوبر و الياف کاغذ نقشه قالي اصفهان از چوب درختان زبان گنجشک سفيد و کاج شناسايي شد. نوع رنگهاي به کار رفته در رنگ آميزي نقشه قالي بدون تکيه گاه کرمان و نقشه قالي اصفهان طبق آناليز عنصري SEM و طيف FTIR تعيين گرديد. بنابراين نوع رنگهاي سرمه اي - مشکي، آبي، مشکي، قرمز و مرکب مشکي شطرنجي (با دست و چاپي) آلي است و سايررنگهاي به کار رفته از نوع معدني است. رنگ سفيد ترکيبي در نقشه کرمان سفيداب شيخ (سفيد سرب) و رنگ سفيد و سفيد ترکيبي نقشه قالي اصفهان (به جز رنگ آبي روشن) سفيداب روي (سينکا) شناسايي گرديد.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است