اصول طرح،نقش و رنگ فرش های معاصر تبریز (از زمان تاسیس شرکت سهامی فرش «1314» تا به امروز)

استاد راهنما: علی وندشعاری | استاد مشاور: جواد حسن پور نامی | دانشجو: مولود اقبالی قاضی جهان

چکیده:
نقشه فرش معمولاً بر اساس طرحی مشخص و معین شکل می یابد که تا حدود زیادی تعیین کننده ارزش نهایی فرش است. اساسی‌ترین عناصر طراحی سنتی فرش، اسلیمی و ختایی است و هر یک از آن‌ها ضمن آنکه دارای انواع و اقسامی هستند، از اصول و مقررات خاص برخوردارند. تبریز یکی از قطبهای با اهمیت ایران در زمینه قالی بافی می‌باشد که با مقایسه وضعیت طراحی قالی معاصر تبریز با دوران گذشته، با عواملی مواجه می‌شویم که نادیده گرفتن مبانی، مفاهیم و اصول ثابت طراحی سنتی و نزول کیفیت در اجرا و نیز ساختار هندسی و نسبت‌های طراحی سنتی قالی تا حد از دست رفتن اصالت می‌گردد. فقدان قالب و ساختار هندسی در طرح‌ها و نقوش قالی، تناسب و زیبایی طرح‌های امروزی را مورد سوال قرار داده است. از ابعاد فرش گرفته تا فضا های حاشیه، لچک، ترنج و حتی خرده نقش‌های ختایی و اسلیمی از یک نسبت هندسی برخوردارند. چنان که این نسبت‌ها رعایت نشود، زیبایی آن کاسته خواهد شد. بررسی برخی آثار نشان داد که آشنایی حوزه طراحان قالی با نسبت‌ها و هندسه نقوش طراحی سنتی، سطحی و ضعیف است؛ و با اینکه اکثر قالی‌های موجود در بازار، از فاصله دور، نمایی خوب و زیبایی داشتند اما این نمای زیبا ناشی از تعدد رنگ در مجموعه طرح آن قالی بود. تعدد رنگ برای جبران و پوشش دادن ضعف‌های مربوط به طراحی است که همزمان با نزول کیفی طراحی افزایش بی رویه می یابد. این تحقیق از نوع کاربردی-توسعه ای می‌باشد که جمع آوری اطلاعات اکثراً به صورت میدانی بوده و در مواردی نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل نیز توصیفی و کیفی است. در بررسی‌های میدانی فرش معاصر تبریز نگارنده به این نتیجه رسید که اصول و مبانی طراحی قالی در تبریز تا حدود زیادی رعایت نمی‌شود، و طراحان قالی تبریز یا به علت عدم آگاهی از اصول و مبانی طراحی قالی و یا پایبند نبودن به آن، قالی‌هایی را تولید می‌کنند که جنبه رقابت و ذوق آزمایی پیدا کرده است و نوآوری‌هایی که شده نمایانگر سلیقه زمان است. 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است