تحلیل مردم شناختی عوامل فرهنگی و هنری موثر در بازاریابی و صادرات فرش در بازارتهران (مطالعه موردی صادر کنندگان فرش بازار تهران )

استاد راهنما: محمدصادق فربد | استاد مشاور: مجید ارایی نژاد مازندرانی | دانشجو: الهام خوارزمی

اما ظهور کشورهایی درعرصه تولید فرش و موفقیت حضوراین رقبا در بازار بین المللی فرش باعث می شود که برای نجات فرش ایرانی و نیز برای امرار معاش خانواده بزرگ صنعت تولید فرش ایران که اغلب افرادی تک شغله هستند که جز فرش حرفه دیگری نمی دانند و در نگاه کلان تر برای رهایی کشور از وابستگی مطلق به درآمد نفت و افزایش درآمد های صادراتی ,دولت و دست اندر کاران فرش و صادرکنندگان باید با استفاده از شیوه های نوین تجارت وبازاریابی ,به تولید فرش مرغوب ,مطابق با سلیقه مشتری و کشف بازارهای جدید جهانی بپردازند . روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه , مشاهده مشارکتی و مطالعه اسنادی بوده است . جامعه مورد مطالعه , صادرکنندگان فرش بازار فرش تهران بوده است .

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است