عوامل موثر بر شكل گيري و پيدايش نقوش گليم قشقايي

نویسندگان: دادور ابوالقاسم, مومنيان حميدرضا

چکیده: 

نقوش و طرحهاي گليم قشقايي مبين ذهن خلاق، هوش سرشار، تلاش خستگي ناپذير، توان بالا، لطافت طبع و ژرفاي انديشه بافندگان آن است. شناخت اين نقشمايه ها و طرحها سبب مي شود تا بافت مذهبي، اعتقادي، حقيقت زندگي، اسطوره ها  ساختار آداب و رسوم اين ايل را بهتر بشناسيم. همچنين عوامل موثر در بروز و ظهور و يا فراموشي نقوش در تاريخ اين قوم را در خواهيم يافت. به طور کلي عناوين عوامل مهم و موثر در پيدايش نقوش گليم قشقايي را مي توان چنين بر شمرد:
الف) عوامل جغرافيايي و طبيعت اطراف
ب) تاريخ، فرهنگ و هنر عشاير ايران
د) نظام مديريتي ايل
ج) سطح سواد و دانايي و ميزان درآمد و معيشت افراد ايل
مهم ترين نتايج اين پژوهش شامل اين موارد است: تقسيم بنديهاي گليم قشقايي، رايج ترين طرح ها، نقوش و اندازه هاي گليم قشقايي، طرح هايي که دچار تغيير و تحول يا فراموشي شده است و استفاده از انواع رنگ در گليم قشقايي.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است