تصفيه پساب هاي رنگرزي خامه فرش دستباف با استفاده از نانو غشاها

نویسندگان: اكبري احمد

چکیده: 

غشاهاي جديد نانو فيلتراسيون به شکل الياف توخالي به وسيله روش فتوپليمريزاسيون تهيه گرديد. پارااستايرن سولفونات سديم به عنوان مونومر وينيلي براي اصلاح غشاهاي اولترافيلتراسيون از جنس پلي سولفون مورد استفاده قرار گرفت. غشاهاي اصلاح شده جهت فيلتراسيون محلولهاي رنگين سه رنگينه مختلف اسيدي، راکتيو و مستقيم (مناسب جهت رنگرزي خامه فرش دستباف و نخ چله قالي) به منظور بازيابي و استفاده مجدد از رنگينه ها و آب به کار گرفته شد. اثر پارامترهاي مختلف چون فشار، الکتروليت، زمان و نوع رنگينه روي ميزان احتباس رنگينه و دبي جريان خروجي از غشا نيز ارزيابي گرديد. نتايج نشان داد که علاوه بر کارکرد موثر رنگبري، مشکل مسدود شدن روزنه هاي غشاهاي جديد بر خلاف اکثر غشاهاي تجاري که از جنس پلي آميد هستند، به مقدار زيادي محدود گرديده است.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است