رنگرزي الياف پشم با مواد رنگزاي مونوآزوي ديسپرس جديد بر پايه نفتاليميد شامل بوتيريک اسيد

نویسندگان: صادقي كياخاني موسي, قرنجيگ كمال الدين, آرامي مختار, محمودي نيازمحمد, مختاري جواد

چکیده: 

در اين تحقيق، يکسري از مواد رنگزاي مونوآزوي ديسپرس جديد بر پايه نفتاليميد شامل بوتيريک اسيد بر روي پارچه پشمي به کار برده شدند. قابليت رنگرزي مواد رنگزاي جديد و ويژگي هاي رنگرزي آنها از قبيل يکنواختي، ثبات شستشويي، ثبات نوري، ثبات سايشي، ثبات در برابر عرق بدن در شرايط قليايي و اسيدي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان دادند كه تمامي مواد رنگزاي به کار رفته قادر هستند پارچه پشمي را به فام قرمز تا قرمز مايل به آبي رنگ کنند. ماده رنگزاي شماره 4 علاوه بر داشتن گروه هاي اسيد کربوکسيليک شامل گروه هيدروکسي بوده و در نتيجه داراي قابليت رنگرزي و درجه خلوص بيشتري نسبت به ساير مواد رنگزا بر روي الياف پشمي از خود نشان داد. مقايسه پارچه پشمي رنگرزي شده با مواد رنگزاي مورد مطالعه و دو ماده رنگزاي تجارتي ديسپرس قرمز 60 و 73 نشان داد که مواد رنگزاي حاوي گروه کربوکسيليک اسيد داراي قابليت رنگرزي بهتري نسبت به دو ماده رنگزاي تجارتي بر روي الياف پشم هستند. اندازه گيري خواص ثباتي کالاهاي رنگرزي شده نشان داد که تمامي مواد رنگزا از ثبات شستشويي (4 تا 5)، سايشي (4 تا 5)، عرق بدن (4 تا 5) خوب و ثبات نوري متوسطي (4) برخوردارند.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است