طبيعت گرايي و زيباشناسي فرش ايران

نویسندگان: چيت سازيان اميرحسين, آيت الهي حبيب اله

چکیده: 

هنرها در حيطه فرهنگ و محيط اجتماعي زاييده انديشه اند که در اين ميان هنر صناعي فرش نيز به همين سان از تمايلات فکري و فرهنگي تاثير مي پذيرد.
برخي هنرها مانند هنر فرش با پيشينه اي دراز، اعصار و قرون متمادي را پشت سر نهاده، همچنان در عرصه هاي زندگي نقش آفريني مي کنند. گفتني است اين هنرها از انواع رويکردها و انديشه هاي مختلف در هر زمان بهره گرفته، يا بر اثر جو غالب با آيين يا فرهنگي خاص هماهنگ اند.
نمادگرايي به گونه اي آشکار در هنرهاي مشرق زمين و خاصه هنرهاي ايران و به ويژه هنر فرش از خصايص زيبايي شناسي آن به شمار مي رود، اما به هر حال در مواردي ويژگي طبيعت گرايي را نيز شاهديم.
بنابراين تاثير مکتب طبيعت گرايي بر زيباشناسي فرش در خور تامل است. از همين رو، بر آن شديم تا اين فرضيه را که «نوعي طبيعت گرايي بر هنر فرش ايران اثرگذار بوده است»، به روش کتابخانه اي و اسنادي مورد ارزيابي قرار دهيم. اين تحقيق که در خصوص فرش ايران دوران اسلامي صورت پذيرفته، پس از بررسي و تجزيه و تحليل اسناد مکتوب و تصاوير نقوش فرش- که از منابع معتبر داخلي و در دسترس تهيه شده- فرضيه فوق را به تاييد رسانده است.
روند طبيعت گرايي در فرش ايران دوران اسلامي با هنر عرفي و درباري شکل گرفته و از دوره صفويه به بعد حرکت خود را آغاز نموده است. اين سير تا دوره قاجاريه با توجه بيشتر به مباني اخلاقي و فرهنگ اسلامي ادامه مي يابد، اما از دوران پهلوي، اين ناتوراليسم غربي است که در فرش ايراني راه مي يابد. گفتني است در چند سال اخير و پس از شدت يافتن فرهنگ پذيري از غرب- که بر اثر سياست هاي باز در دهه دوم انقلاب و نيز برنامه هاي تبليغ فرهنگي غرب به کشورهاي شرقي صورت گرفته- اين انديشه در هنرهاي گوناگون و از جمله هنر فرش، نمودي چشمگيرتر يافته است.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است