ارايه الگوي مناسب بهاي تمام شده در صنعت فرش (فرش دستباف)

نویسندگان: فرقان دوست حقيقي كامبيز, عبدي گلزار بهمن

چکیده: 

جمع آوري، طبقه بندي صحيح و منطقي و نيز گزارش دهي منظم اطلاعات مالي در يك واحد توليدي مستلزم داشتن يك سيستم اطلاعاتي حسابداري بهاي تمام شده مناسب و مدون است تا مديران واحدهاي توليدي با اتكا به اين گزارش ها، بتوانند تصميمات لازم را جهت برنامه ريزي، كنترل توليد و كاهش هزينه ها اتخاذ نمايند. در تحقيق حاضر هدف ارايه الگوي بهاي تمام شده مناسب در صنعت فرش دستباف است. از آنجا كه اين صنعت در ايران سابقه اي ديرينه دارد و مي تواند نقش موثري براي رفع معضل بيكاري ايفا كند و از طرفي چون صنعت فرش ايران رقباي خارجي فراواني دارد، در نتيجه در اين صنعت بايد نسبت به برنامه ريزي اي حساب شده، به ويژه در زمينه حسابداري بهاي تمام شده (جهت كنترل و كاهش بهاي تمام شده محصول) و به منظور افزايش رقابت پذيري آن اقدام نمود. بنابراين ارايه الگوي مناسب بهاي تمام شده محصول در اين صنعت مي تواند راهگشا باشد. گردآوري اطلاعات از طريق كتابخانه اي و ميداني صورت گرفته است و به اين منظور از طريق مصاحبه و گفتگو با مسوولان و كارشناسان مربوط، مشاهده و بازديد عيني از واحدهاي توليد كننده فرش دستباف، به خصوص «كارگاه توليد فرش مقدم» و بررسي مراحل توليد آن، و همچنين مطالعه كتب و سوابق و نشريات مربوط به موضوع، اطلاعات لازم گردآوري، به روش استقرايي طبقه بندي و در نهايت با توجه به اصول و مباني متداول حسابداري و منابع در دسترس الگوي مناسب ارايه گرديد. جهت ارزيابي الگوي پيشنهادي در پژوهش حاضر از روش دلفي استفاده شد. جهت گردآوري نظرات كارشناسان و متخصصان، از فرم نظر خواهي متناسب استفاده گرديده، تكميل آن تا دستيابي به يك توافق عام ادامه يافت.

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است