آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

نمونه قرارداد توليد فرش بين بافنده و صاحب كارگاه

قرارداد تولید فرش بین بافنده و صاحب كارگاه

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

آموزش طراحی فرش

مجموعه آموزش طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است