منو
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
شرحی بر رنگزاهای اسیدی و متال و ری اکتیو
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگرزی پشم با دستگاه بوبین رنگ کنی قسمت دوم
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر کارگاه رنگرزی گلستان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگرزی خامه قالی های با دستگاه بوبین رنگ کنی قسمت اول
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگرزی ابریشم
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
گزارش جامع دوره رنگرزی پیشرفته اردبیل
19 اسفند، 1398
سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
رنگ همانندی در رنگرزی خامه قالی قسمت چهارم
19 اسفند، 1398
استاد سید عباس سجادی و مهندس امیر منصور اربابی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
رنگ و رنگرزی
شناخت مواد رنگزا قسمت اول
19 اسفند، 1398
دکتر خواجه مهریزی
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است