شرحی بر رنگزاهای اسیدی و متال و ری اکتیو

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد

رنگرزی پشم با دستگاه بوبین رنگ کنی قسمت دوم

سید عباس سجادی مدیر کارگاه رنگرزی گلستان

رنگرزی خامه قالی های با دستگاه بوبین رنگ کنی قسمت اول

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد

رنگرزی ابریشم

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد

گزارش جامع دوره رنگرزی پیشرفته اردبیل

سید عباس سجادی مدیر رنگرزی گلستان یزد

رنگ همانندی در رنگرزی خامه قالی قسمت چهارم

استاد سید عباس سجادی و مهندس امیر منصور اربابی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است